POMIĘDZY RURKAMI

Pomiędzy rurkami przepływa woda z gór­nego do dolnego zbiornika chłodnicy. Powietrze natomiast przepływa wewnątrz rurek, odbierając od nich ciepło. Zadowalającą zdolność przekazywania ciepła uzyskuje się tylko dzięki dość znacznej grubości rdzenia. Chłodnica ulowa jest dość wydajna, lecz wrażliwa na za­marzanie, wstrząsy i odkształcenia. Ze względu na dużą długość spoin, w razie niezbyt starannego ich wykonania rdzeń łatwo traci szczelność. Koszt materiałów I wykonania chłodnic ulowych jest znacznie wyższy niż chłodnic wodno- -rurkowych lub komorowych.Ze względów oszczędnościowych rdzenie chłodnic wykonuje się niekiedy z blach stalowych lub ze stopów lekkich, jednak dotychczas materiały takie znajdują tylko ograniczone zastosowanie.

POWTARZAJĄCE SIĘ PROCESY

Stale powtarzające się procesy spalania w cylindrach bez jednoczesnego chłodzenia silnika doprowadziłyby w krót­kim czasie do nadmiernego rozgrzania się jego części. Wsku­tek tego najpierw pogorszyłyby się wybitnie ich warunki smarowania, a następnie w wyniku zniszczenia filmu olejo­wego pomiędzy pracującymi powierzchniami poruszających się części powstałyby warunki sprzyjające ich zatarciu, a więc uszkodzeniu lub zniszczeniu.Zadania układu chłodzenia nie ograniczają się jednak do dostatecznie skutecznego chłodzenia części narażonych na przegrzanie. Układ chłodzenia powinien bowiem przede wszystkim utrzymywać pracujący silnik w określonym stanie równowagi cieplnej, zmieniającym się tylko w ograniczonym zakresie.

KAŻDY WKŁAD OLEJOWY

Każdy wkład szczelinowy lub siatkowy filtru oleju wymaga okresowego oczyszczania przez dokładne przemycie, przepłukanie i przedmuchanie sprężonym powietrzem.Główne filtry oleju o wkładach siatkowych spotyka się dość rzadko. Przeważnie tego rodzaju wkład filtrujący ma postać stosu płytek z siatki metalowej, usztywnionych pierścieniami .Do samoczynnego oczyszczania wkładu filtrującego główne­go filtru oleju wyko­rzystuje się niekiedy zasadę hydroforu (np. filtr SOFRAN- .CE). Przewód oleju poza filtrem pro­wadzi wówczas do zbiornika, w którym znajduje się powie­trze.

SZCZELINOWY WKŁAD

Dzię­ki płytkom odległośCiowym 0 grubości 0,05…0,1 mm pomiędzy płytkami fil­trującymi istnieją szczeliny, przez które przepływa olej. Na wkładzie osadzają się zanieczyszczenia o wymiarach większych niż szerokość szczelin. W celu oczyszczenia wkład przekręca się za pomocą pokrętła, przeważnie po­łączonego cięgłem z pedałem sprzęgła lub przyciskiem roz­rusznika, albo rzadziej ręcznego. Szczelinowy wkład z drutu wykonuje się przez nawinięcie cienkiego drutu na bębnie zaopatrzonym z zewnątrz w gwint drobnozwojowy. Szerokość szczelin takiego wkładu wynosi zwykle 0,05.. .0,1 mm. Podczas obracania wkład jest oczy­szczany przez szczotkę drucianą

TYPOWE WKŁADY FILTRUJĄCE

Najbardziej rozpowszechnione są obecnie główne filtry oleju wyposażone we wkłady szcze­linowe oczyszczane przez przekręcanie. Wkład taki ma postać stosu złożonego z cienkich płytek lub bębna z nawi­niętym gęsto cienkim drutem. Podczas pracy silnika wkład szczelinowy jest oczyszczany przez przekręcanie stosu płytek filtrujących względem nieruchomych płytek odległościo­wych, przez nieruchomy grzebyk lub szczotkę, każdorazowo wsku­tek przekręcania wkładu. Olej prawie zawsze przesącza się z zewnątrz do wew­nątrz stosu płytek lub bębna. Zwykle cienkie płytki filtru­jące, ułożone na przemian z płytkami odległościowymi, na­sadzone są na pio­nowy trzpień.